a  " /> CentOS防CC攻击脚本 – 少龙代理™

首页 » VPS 知识 » 浏览内容

CentOS防CC攻击脚本


2011-11-13 13:39:15 3,191 0 发表评论 字体: 作者:C.K.
标签: centosVPS

体验版 88 元,个人版 128 元,多用户版 288元个人版160元升级到多用户版。
#!/bin/sh  
 •  cd /var/log/httpd/
 •  
 •  cat access_log|awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -n -r|head -n 20 > a  
 •  
 •  cp /dev/null access_log  
 •  
 •  cp /dev/null error_log  
 •  
 •  cp /dev/null limit.sh  
 •  
 •  cp /dev/null c  
 •  
 •  #awk '{print $2}' a|awk -F. '{print $1"."$2"."$3}'|sort|uniq > b  
 •  
 •  cat a|while read num ip  
 •  
 •  do
 •  
 •  if [ "$num" -gt "20" ]  
 •  
 •  then
 •  
 •  echo $ip >> c  
 •  
 •  fi
 •  
 •  done
 •  
 •  cat c|awk -F. '{print $1"."$2"."$3}'|sort|uniq > b  
 •  
 •  #cat c|sort|uniq > b  
 •  
 •  for i in `cat b`  
 •  
 •  #cat b|sed 's/\./ /g'|while read i1 i2 i3 i4  
 •  
 •  do
 •  
 •  if `cat ourip |grep $i > /dev/null 2>&1`  
 •  
 •  then
 •  
 •  echo "`date` $i" >> test
 •  
 •  else
 •  
 •  echo "iptables -I INPUT -p tcp -dport 80 -s $i.0/24 -j DROP" >> limit.sh  
 •  
 •  fi
 •  
 •  done
 •  
 •  sh limit.sh
 • 本文来自:http://luckerme.com/archives/614.html

  网站统计 Statistics

  • 创建时间: 2005年1月3日 距今5131 天
  • 日志总数: 2461
  • 评论总数: 630
  • 标签总数: 654
  • 链接总数: 273
  • 最后更新: 2018-8-31 17:57:04
  • 您是本站第 14379757 位访客

  广告区 Guǎng Gào