PHP执行速度的获取

林继 PHP 技术 3,280 共写了30个字 (2008-06-05 20:05:05) 没有评论 打印 扫描二维码 百度已收录
 1. <?
 2. //放在文件的开始处
 3. list($a,$b) = explode(" " ,microtime());
 4. $start = $b+$a;
 5.  
 6. //放在文件的结束处
 7. list($aa,$bb) = explode(" " ,microtime());
 8. $end = $bb+$aa;
 9.  
 10. //在输出的地方调用$runtime;
 11. $runtime = number_format( ($end - $start), 5);
 12.  
 13.  
 14. ?>

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

< >