CentOS防CC攻击脚本

林继 VPS 知识 4,833 共写了72个字 (2011-11-13 13:39:15) 没有评论 打印 扫描二维码 百度已收录
 1. #!/bin/sh  
 2.  cd /var/log/httpd/ 
 3.  
 4.  cat access_log|awk '{print $1}'|sort|uniq -c|sort -n -r|head -n 20 > a 
 5.  
 6.  cp /dev/null access_log 
 7.  
 8.  cp /dev/null error_log 
 9.  
 10.  cp /dev/null limit.sh 
 11.  
 12.  cp /dev/null c 
 13.  
 14.  #awk '{print $2}' a|awk -F. '{print $1"."$2"."$3}'|sort|uniq > b 
 15.  
 16.  cat a|while read num ip 
 17.  
 18.  do 
 19.  
 20.  if [ "$num" -gt "20" ] 
 21.  
 22.  then 
 23.  
 24.  echo $ip >> c 
 25.  
 26.  fi 
 27.  
 28.  done 
 29.  
 30.  cat c|awk -F. '{print $1"."$2"."$3}'|sort|uniq > b 
 31.  
 32.  #cat c|sort|uniq > b 
 33.  
 34.  for i in `cat b` 
 35.  
 36.  #cat b|sed 's/\./ /g'|while read i1 i2 i3 i4 
 37.  
 38.  do 
 39.  
 40.  if `cat ourip |grep $i > /dev/null 2>&1` 
 41.  
 42.  then 
 43.  
 44.  echo "`date` $i" >> test 
 45.  
 46.  else 
 47.  
 48.  echo "iptables -I INPUT -p tcp -dport 80 -s $i.0/24 -j DROP" >> limit.sh 
 49.  
 50.  fi 
 51.  
 52.  done 
 53.  
 54.  sh limit.sh

本文来自:http://luckerme.com/archives/614.html

如果觉得我的文章对您有用,请随意赞赏。您的支持将鼓励我继续创作!

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

< >